Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze SDH Všeň

14. 2. 2020

Všeň dne 14. února 2020

Výroční členská schůze SDH Všeň (valná hromada spolku) – zápis z jednání

Velitel spolku přivítal v 18:00 hodin přítomné. Přivítal stávající i nové členy spolku, zástupce hasičského záchranného sboru, npor. Ing. Jakuba Otmara – velitele stanice Turnov, starostu obce Všeň Radka Vytinu, zástupce z okolních spolků i místních spolků. Následně vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku zesnulých členů spolku.

 

Program schůze:

  • Zpráva o činnosti dobrovolných hasičů Všeň v roce 2019 a plán činností na rok 2020
  • Zpráva o hasičských soutěžích
  • Finanční zpráva za rok 2019 a revizní zpráva
  • Zpráva velitele výjezdové jednotky obce Všeň za loňský rok
  • Návrh výboru na změnu stanov našeho spolku, volba ověřovatelů hlasování
  • Volba výboru našeho spolku
  • Diskuze
  • Pohoštění a volná zábava s hudbou

K programu nikdo z přítomných nevznesl připomínku.

 

 

Ad 1.

S činností spolku v roce 2019 a plánem činností na letošní rok seznámil přítomné Petr Krouza, starosta spolku. Početní stav členů našeho spolku – v roce 2019 se snížil o 2 členy a nově byli přijati 3 členové, celkový počet je tedy 97 členů.

Uskutečněné kulturní a brigádní akce za rok 2019:

                                   

  1. Výroční členská schůze našeho spolku

  2. Sběr železného šrotu

  3. Spolupodílení na akci Ukliďme Česko – zajištění svozu odpadků a poskytnutí   

      zázemí v hasičské zbrojnici na zahřátí a stravu

  4. „Cestě lesem pohádek“ – parkování vozidel a usměrňování dopravy na 

       přechodech, stánek s občerstvením na Pohoři

  5.  Řízení dopravy a zajištění bezpečnosti na křižovatkách při „Haškově velocipiádě“

  6. Pomoc s přípravami a úklidem při výročí 700 let obce, vč. stánku s občerstvením

  7. Účast na okrskové soutěži v Kacanovech

  8. Účast na soutěži historických osmiček v Doubravě

  9. Výlet – muzeum Chrastava, výšlap na rozhlednu a prohlídka sklárny v

      Heřmanicích

10. Spoluúčast na zajištění dětského dne

11. Příprava zázemí pro rozsvícení vánočního stromu a vánočních trhů

12. Návštěvy s gratulací jubilantům z řad našeho spolku

 

Plánované kulturní a brigádní akce na letošní rok 2020:

 

1. Sběr železného šrotu

2. Spolupráce s OÚ Všeň dle požadavků

3. Výpomoc při „Cestě lesem pohádek“ a zajištění občerstvení

4. Zajištění dopravy při akci Haškově velocipiádě“

5. Spolupořádání dětského dne

6. Účast na hasičských soutěžích

7. Uspořádání výletu

8. Gratulace jubilantům z řad našeho spolku

V roce 2019 byl zařízen živnostenský list na hostinskou činnost spolku, a proto lze při některých akcích zajišťovat občerstvení.                                                                                      

Letošní rok vychází výročí od založení našeho spolku, a to 130 let. Dosavadní výbor toto vede v patrnosti, ale vzhledem k termínům výročí okolních hasičských spolků navrhl výbor uspořádat okrskovou soutěž v roce 2021. Nadále se s touto myšlenkou bude nový výbor zabývat.

Petr Krouza přidal ještě poděkování dosavadnímu výboru za jeho činnost v minulém období, na různých akcí a také obecnímu úřadu Všeň za poskytnutou dotaci našemu spolku, ze které byla nakoupena sportovní mašina PS 15 a za poskytnutí techniky při sběru železného šrotu.

Ad 2.

Zprávu o hasičských soutěžích, kterých se spolek v roce 2019 účastnil, přečetl Petr Krouza.  První soutěží byla 25.

května okrsková v Kacanovech, obnášela 2 požární útoky, první „požární útok pomocí „nabírání“ a druhý požární

útok pomocí sání. Po delší době se nám podařilo dát dohromady družstvo žen – umístily se na krásném 2. místě z 5

družstev. Družstva mužů se umístila na 7. místě – Všeň B a na 8. místě Všeň A.

Druhou soutěží byla 14. září netradiční soutěž PS8 v Doubravách - sranda soutěž v požárním útoku se strojem PS 8, kde si před startem každý kromě strojníka vylosoval své stanoviště. Po startu musel 2 členové týmu pomocí kbelíku naplnit trubku vodou, kde vyplaval klíč od proudnic, po odemčení proudnic mohl vystartovat zbytek týmu. Ten dále musel překonat řadu překážek. Soutěž se nesla v dobrém a vtipném duchu, kde se nám podařilo umístit na 5 místě. 

Poslední soutěž v roce 2020 byla pro nás již tradiční Hasičská noc pod Ještědem v sobotu 5. října. Na 12. ročník této soutěže jsme se vydali už posedmé, a to s pozměněnou sestavou: Josef Ječný, Martin Kočí, Karel Pelda a Adam Vondra. Jedná se o náročnou noční soutěž, při které každé družstvo absolvuje autem přibližně 50 kilometrový úsek, na kterém bylo 12 stanovišť. Tyto disciplíny jsou rozestavěny v okolí Českého Dubu a mají za úkol prověřit fyzickou a psychickou zdatnost každého závodníka a především týmovou práci družstva. Start do této soutěže pro nás byl v 19 hodin. Po absolvování všech 12 disciplín, jsme přijeli do cíle kolem půl jedné ráno. Přes veškerou snahu se nám nepovedlo vylepšit loňské 2. místo a bohužel náš výkon stačil pouze na 11. místo z 28 družstev. Tato soutěž nás opět nezklamala, velice jsme si jí užili a těšíme se na další ročník.
Závěrem poděkoval Petr Krouza všem členkám a členům, kteří měli chuť se zúčastnit soutěží a tím reprezentovat náš hasičský spolek a naší obec a vyjádřil přání, aby i letošní rok byl minimálně tak úspěšný jako minulý.

Ad 3.              

S finanční zprávou seznámila přítomné Iva Skupová, pokladní spolku (výše částek vymazán webmaistrem)

Dále od společnosti D & P Company jsme dostali sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč, za které byly pořízeny vyváděcí masky, které jsou zapůjčeny do naší jednotky.

Další provozní výdaje tvoří nákup dárkových balíčků jubilantům našeho spolku a květinové dary při rozloučení se zesnulými členy našeho spolku, příspěvky na výlet, občerstvení a drobné opravy techniky. S pomocí dotace obce byla pořízena stříkačka PS 15 za Kč 50 tis. a jeden dámský stejnokroj.

Zprávu za revizní komisi přednesl Karel Pelda. Informoval přítomné, že revize pokladny proběhla dne 4. února 2020 v klubovně hasičské zbrojnice na Všeni. Při revizi pokladny nebyla zjištěna žádná pochybení ani nesrovnalosti. Pokladní hotovost i stav účtu seděl. Komise se sešla ve složení Karel Pelda a Bohumil Špetlík, dále byli jednání revizní komise přítomni: Iva Skupová – pokladní
a Petr Krouza – starosta spolku.

                                                                                    

Ad 4.

S činností výjezdové jednotky seznámil přítomné Martin Kočí, velitel spolku. V roce 2020 opustili řady spolku dva členové a dva noví přibyli, a to Milan Hlůže a Vojtěch Skupa. Celkový počet členů výjezdové jednotky je opět šestnáct. Změna je i ve veliteli družstva – nově je Josef Ječný místo Petra Jiránka.

Co se týče finanční stránky, loni bylo vyčerpáno z obecního rozpočtu cca 85 tis. korun. Část byla použita na školení členů, provoz, údržbu vozidel a náklady na výjezdy a část byla na nákup ochranných pomůcek, proudnici, hadicových košů a startovacího vozíku. Tyto věci byly zakoupeny i za přispění dotací z Libereckého kraje.

V loňském roce byla dokončena oprava jednoho garážového stání a to za přispění dotace z Libereckého kraje, ale hlavně z rozpočtu naší obce. Na opravě se i velkou měrou podíleli členové z řad jednotky i z našeho spolku, což ještě více napomohlo ke snížení nákladů. I tak se celkové náklady vyšplhaly na 330 tis. Kč.

V katastru naší obce zasahovala jednotka pouze jednou, a to 14. 8., kdy asistovala při technické pomoci otevření uzavřených prostor.

                       Z ostatních výjezdů byly zmíněny tyto:

- třetího března v nočních hodinách zasahovala naše jednotka u požáru bývalých uhelných skladů v Turnově. Zde členové prováděli zásah z koše výškové techniky hasičů ze stanice Turnov  a to v dýchací technice. Požár se podařilo úplně zlikvidovat po třech hodinách.

 - dne 6. dubna v odpoledních hodinách jsme se podíleli na hašení požáru lesa v kat. Skokov, kde bylo velké převýšení. Bylo zde ohniště od trempů, které se znovu rozhořelo.

            - požár rodinného domu v Kacanovech byl 12. srpna v podvečerních hodinách, ke kterému se sjelo 9 jednotek. Naše jednotka se podílela na hašení v dýchací technice.

- k úniku plynu ve výškové budově došlo 21. prosince v Turnově. Sjely se zde jednotky prvního stupně. Část jednotky pátrala po budově po úniku plynu a část byla v záloze v dýchací technice pro případný zásah. 

V celkovém výčtu výjezdů:       

- tradičně jsme asistovali při pálení čarodějnic na místní Kopanině. Zúčastnili jsme se jednoho taktického cvičení, třech technických výjezdů, dvanácti požárů a šesti planých výjezdů.

Celkově jsme byli povoláni k 22 událostem. Poděkování členům jednotky a jejich drahým polovičkám proběhlo v prosinci 2019 v naší hasičské zbrojnici. Loňského roku byla panu Josefu Ječnému st. a Zdeňku Šimůnkovi předáno ocenění za příkladnou a obětavou práci v naší jednotce.

Závěrem poděkoval Martin Kočí drahým polovičkám za podporu v činnosti, členům jednotky za účast na zásazích školeních a starání se o techniku. Všem, kteří se podíleli na úpravách garážového stání, pak obecnímu úřadu i zástupcům hasičského záchranného sboru za jejich podporu naší jednotky.

Ad 5.

K tomuto bodu nejprve Martin Kočí navrhl ověřovatele hlasování – paní Jaroslavu Šimůnkovou a pana Ondřeje Šimůnka. Nikdo neměl jiný návrh, bylo hlasováno:

Hlasování (Pro/Proti/Zdržel se) – 49/0/0

Martina Marková seznámila přítomné s návrhem výboru spolku na úpravu stanov spolku.

Současné stanovy byly obsahově víceméně pouze mírně poupraveny. Orgány spolku jsou valná hromada jako nejvyšší orgán spolku a výbor spolku, který řídí spolek mezi schůzemi valné hromady.

Zůstaly zachovány pravomoci valné hromady jako nejvyššího orgánu a zůstává výbor jako orgán řídící spolek mezi schůzemi valné hromady. V navrhované změně je úprava volebního období na 5 let (oproti 2 letům), což vychází z dosavadní skutečné praxe. Valná hromada nově bude informována i o nových členech, kteří by do spolku přistoupili během roku se souhlasem výboru. Pro vznik členství není nutná přihláška, stačí uhradit členské příspěvky. Byly přidány do činnosti spolku i ty nově přidané na ŽÚ (zejm. hostinská činnost). K případnému klubu mladých hasičů (oddílu dětí) byla přidána podmínka, aby jejich vedoucí podléhal kontrole výboru a byl metodicky veden velitelem a aby vedoucí splnil platné povinnosti pro práci s mládeží.

Výbor spolku má složení obdobné jako dosud: má alespoň 5 členů (starostu, velitele, hospodáře, jednatele a další členy zvolené na valné hromadě - všichni jsou zapsáni v OR jako zástupci spolku). Dosud byl jako jediný oprávněný podepisující za spolek starosta spolku, nově by mohl být zastoupen v případě nepřítomnosti či potřeby, se souhlasem výboru, i velitelem. Mají být lépe i vymezeny kompetence členů výboru - hospodář spolku je zodpovědný za komunikaci s účetním, za provádění účetních operací na pokyn výboru a jednatel dohlíží na procesní a formální správnost jednání a vyhotovuje zápisy z jednání.

V dalších bodech byly upraveny stanovy pouze minimálně, spíše šlo o zredukování a zjednodušení současných stanov. Všechny kompetence byly pouze zapsány do stanov a navazují na dosavadní spolkovou praxi. Návrh stanov k dispozici v tištěné podobě po celou dobu této schůze.

Proběhlo hlasování o předloženém návrhu stanov. Kdo souhlasí s předloženým návrhem úpravy stanov, který je součástí tohoto zápisu – příloha č. 1, s účinností od dnešního dne?

Hlasování (Pro/Proti/Zdržel se) – 49/0/0

 

Nové stanovy byly tímto přijaty, s účinností ode dne 14. 2. 2020.

 

Ad 6.

Na přijetí nových stanov spolku navázala volba členů výboru, který je orgánem spolku. Minulý výbor spolku navrhl tyto osoby, které s nominací souhlasily.

starosta - Petr Krouza, velitel - Martin Kočí, hospodář - Iva Skupová, jednatel – Martina Marková, člen výboru – Stanislava Daněčková a Josef Ječný.

Nikdo neměl jiný návrh, proto bylo přistoupeno k hlasování, jednotlivě.

hlasování - Kdo souhlasí, aby funkci starosty spolku vykonával Petr Krouza, s účinností od dnešního dne?                                                                  Hlasování (Pro/Proti/Zdržel se) – 48/0/1

hlasování - Kdo souhlasí, aby funkci velitele spolku vykonával Martin Kočí, s účinností od dnešního dne?                                                                  Hlasování (Pro/Proti/Zdržel se) – 47/1/1

hlasování - Kdo souhlasí, aby funkci hospodáře spolku vykonávala Iva Skupová, s účinností od dnešního dne?                                                            Hlasování (Pro/Proti/Zdržel se) – 48/0/1

hlasování - Kdo souhlasí, aby funkci jednatele spolku vykonávala Martina Marková, s účinností od dnešního dne?                                                   Hlasování (Pro/Proti/Zdržel se) – 48/0/1

hlasování - Kdo souhlasí, aby dalším členem výboru byla Stanislava Daněčková, s účinností od dnešního dne?                                                               Hlasování (Pro/Proti/Zdržel se) – 48/0/1

hlasování - Kdo souhlasí, aby dalším členem výboru byl Josef Ječný, s účinností od dnešního dne?                                                                              Hlasování (Pro/Proti/Zdržel se) – 49/0/0

Výbor spolku byl zvolen ve složení:

 

Starosta - Petr Krouza

Velitel - Martin Kočí

Hospodář - Iva Skupová

Jednatel - Martina Marková

Členové výboru: Stanislava Daněčková

                                      Josef Ječný

Dále byla volena revizní komise na období pěti let. Výbor navrhl složení: Kristína Čičkánová, Karel Pelda a Bohumil Špetlík. Nominaci všichni jmenovaní přijali a nikdo z přítomných členů spolku neměl jiný návrh. Bylo přistoupeno k hlasování:

hlasování - Kdo souhlasí, aby členem revizní komise byla Kristína Čičkánová, s účinností od dnešního dne?                                                               Hlasování (Pro/Proti/Zdržel se) – 48/0/1

hlasování - Kdo souhlasí, aby členem revizní komise byl Karel Pelda, s účinností od dnešního dne?                                                                             Hlasování (Pro/Proti/Zdržel se) – 48/0/1

hlasování - Kdo souhlasí, aby členem revizní komise byl Bohumil Špetlík, s účinností od dnešního dne?                                                                     Hlasování (Pro/Proti/Zdržel se) – 49/0/0

Revizní komise bude působit ve složení Kristína Čičkánová, Karel Pelda a Bohumil Špetlík.

                                   

Ad 7.

V diskuzi vystoupili hosté výroční schůze valné hromady spolku.

Starosta obce Všeň, Radek Vytina poděkoval za celoroční činnost spolku a výjezdové jednotky a vyjádřil přání další spolupráce. Zároveň ujistil, že spolek má samozřejmě obecní podporu. V závěru popřál vše dobré do dalšího období.

Zástupce HZS ČR – Liberecký kraj, velitel stanice Turnov npor. Ing. Jakub Otmar, poděkoval za výbornou spolupráci spolku i výjezdové jednotce. Zároveň konstatoval, že v roce 2019 byl rekordní počet událostí v Turnově (cca 420), z nichž ne všechny byly závažné. S postupným navyšováním má být zvyšován i počet hasičů ve stanici Turnov (z 21 postupně snad až na 39). Poděkování, že v obcích kolem Turnova se postupně daří obnovovat techniku, což je dobrý trend a přispívá k výborné spolupráci u zásahů. Závěrem vyjádřil přání další dobré spolupráce.

Zástupce SDH Vyskeř, Josef Antoň, poděkoval také za dobrou spolkovou spolupráci, za pozvání na valnou hromadu spolku a vyjádřil přání úspěšné práce spolku.

Zástupce SDH Modřišice – Podháj, Jiří Záleský, se přidal k poděkování Vyskře a popřál další dobrou spolupráci oběma spolkům.

Zástupce SDH Ploukonice, Ivan Gallík, vyjádřil podporu spolku a poděkoval za dobrou spolupráci.

Ke zdravici a poděkování za spolupráci se přidal i zástupce mysliveckého spolku Všeň, cyklistického klubu Všeň a střeleckého spolku Všeň.

Ad 8.

V 19:00 hodin byl oficiální program ukončen a následovalo pohoštění a volná zábava.

Na výroční členské schůzi bylo přítomno 49 členů našeho spolku a 11 hostů. Vzhledem k celkovému počtu členů spolku 97, byla valná hromada usnášení schopná.